Beskæftigelse for udviklingshæmmede som faktor i udvælgelsen af § 102 bosted

Sagsbehandling af sager om bosted for udviklingshæmmede borgere indbefatter mere end bare at træffe afgørelse om bevilling af botilbud efter servicelovens § 102. Borgerens liv er i centrum, og borgerne har ret til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Udviklingshæmning medfører ofte betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at borgerne ikke er egnede til et ordinært arbejde.

Borgerens mulighed for beskæftigelse afhænger af, hvilke muligheder bostedet har for at videreudvikle på borgerens færdigheder. For mange udviklingshæmmede er det ikke muligt at varetage et arbejde uden støtte i hverdagen. Hvis støtten findes på det enkelte bosted, sikres det, at borgeren får hjælpen, der hvor borgeren er. Så det gælder altså om at finde et erfarent og trygt bosted udviklingshæmmede.

Aktiviteter på bostedet, som udvikler færdigheder

Beskæftigelsesmuligheder er værd at medtænke, når sagsbehandleren skal vælge det rette bosted for borgeren. På bostedet Melius Husene er de dygtige og kompetence til at varetage en beskæftigelsesrettet indsats. Særligt kan det fremhæves, at bostedet udbyder tre linjer i deres dagtilbud i form af en journalistisk linje, kunstlinje samt landliv og køkken. På den journalistiske linje kan den udviklingshæmmede borger, være med til at skrive for en internetavis for udviklingshæmmede. Sagsbehandleren kan også være undersøgende på internetavisen, da den giver et godt indblik i de udviklingshæmmedes liv set fra eget perspektiv.

Eksternt arbejde for udviklingshæmmede

Der findes i dag en lang række beskæftigelsestilbud, som giver udviklingshæmmede borgere mulighed for, at opnå et mere selvstændigt liv end ellers. For nogle udviklingshæmmede borgere vil et dagtilbud være den form for beskæftigelse der er mest hensigtsmæssig.

Gennem det flotte arbejde Melius Husene gør, bliver det muligt for nogle af bostedets borgere, at opnå et eksternt arbejde. Et eksternt arbejdet uden for bostedet kan komme på tale, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte borgers udvikling og ressourcer. Der kan være tale om en udviklingshæmmet borger, som gennem dagtilbuddet på bostedet har udviklet sig, og opnået en række færdigheder. Når en borger får et eksternt arbejde, vil det altid bygge på en aftale mellem Melius Husene, arbejdsgiveren og borgeren. Der arbejdes med handleplaner, og den special-pædagogiske indsats er væsentlig, for at borgerne oplever det givtigt at varetage et eksternt arbejde. Den eksterne arbejdsplads, findes i samarbejde med borgeren, hvor borgerens interesser og færdigheder medtænkes i udvælgelsen.

Medarbejdernes kompetencer til at hjælpe de udviklingshæmmede borgere

Medarbejderne er dygtige og kompetence på bostedet Melius Husene. Bostedet består af medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrund, og der arbejdes på stedet ud fra forskellige socialpædagogiske tilgange. Borgeren sættes i centrum, og der arbejdes på, at borgerens hverdag skal være så tryg som muligt. Derudover at bostedet skal føles som et hjem for borgerne. Med bostedets beskæftigelsesrettede indsats, sikres det, at borgeren ikke bare opbevares et sted, men at der faktisk udvikles på de ressourcer de har. Lyder bostedet som et sted, for en af dine borgere, så kig endelig rundt på hjemmesiden. Bostedet er beliggende centralt på Sjælland og er yderst relevant for sagsbehandlere i de Sjællandske og dele af de Fynske kommuner.

Comments are closed.